Personas datu apstrādes principi

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “WINE COUNTRY”, reģistrācijas Nr. 51203073921, adrese: Rīga, Andrejostas iela 17a, LV-1045 (turpmāk tekstā - Wine Country). Personas datu apstrādes principi (turpmāk tekstā arī “Principi”) sniedz informāciju par to, kā Wine Country apstrādā savu Klientu vai citu www.winecountry.lv apmeklētāju (turpmāk tekstā arī “Jūsu”) Personas datus saistībā ar Wine Country piedāvātajiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Wine Country- Principos ir izklāstīti personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati, aizsardzības pasākumi, kā arī Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi.

SIA “Wine Country” personas datu apstrādi veic saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un nacionālajiem tiesību aktiem datu privātuma jomā.

Saturs

 1. Definīcijas
 2. Personas datu iegūšana
 3. Sīkdatnes
 4. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
 5. Piekrišana datu apstrādei tiešajam mārketingam
 6. Informācijas izpaušana un datu apstrādātāji
 7. Aizsardzības pasākumi
 8. Datu glabāšana
 9. Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi
 10. Principu spēkā esamība un grozījumi
 11. Kontaktinformācija

 

 1. Definīcijas
  • Klients — fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir norādījusi, ka izmantos Wine Country produktus un pakalpojumus.
  • Līgums — līgums, kas noslēgts starp Wine Country un Klientu.
  • Personas dati — jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  • Apstrāde — jebkura ar Personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 1. Personas datu iegūšana
  • Wine Country iegūst Jūsu Personas datus šādos veidos:
   • tieši, kad Jūs sniedzat savus Personas datus, aizpildot pasūtījuma formu.
   • netieši no publiskiem avotiem, kad, ņemot vērā piedāvātā produkta un pakalpojuma raksturu, ir nepieciešams identificēt Klientu un pārliecināties par Klienta vecumu.
 1. Sīkdatnes
  • Sīkdatnes tiek izmantotas ērtākai mājas lapas lietošanai - www.winecountry.lv. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kas apmeklējis www.winecountry.lv. Tas ļauj atcerēties apmeklētāja darbības un izvēli, kā piemēram, piereģistrēšanos, valodu, un citas attēlošanas izvēles, lai informācija nebūtu atkārtoti jānorāda katru reizi, kad apmeklētājs atgriežas mājaslapā. Sīkdatnes nevar identificēt Jūs personīgi.
  • Sīkdatnes satur informāciju, kuru tīkla serveris nosūta tīkla pārlūkam un kuru tīkla pārlūks saglabā. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.
  • Vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem tiek izmantotas mājaslapā - www.winecountry.lv:
   • Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu jums izmantot mūsu pakalpojumus un noformēt pasūtījumu. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu.
   • Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes, lai atpazītu un saskaitītu mājaslapas apmeklētāju skaitu, un redzētu kā šie apmeklētāji pārvietojas mājaslapā. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
   • Funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj mājaslapai atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, tādējādi kas ļaujot ērtāk lietot mājaslapu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
   • Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas, lai fiksētu Jūsu veikto mājaslapas apmeklējumu, kā arī apmeklētās tīmekļa vietnes un saites ar nolūku piedāvāt un attēlot Jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus.
   • Trešo pušu sīkdatnes:
  • Google LLC izstrādāto Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai vadoties no mājaslapas apmeklējuma.
  • Facebook Inc. izstrādāto sistēmu Facebook Pixel, lai apkopotu statistiku par mājaslapas apmeklējumu un apmeklētāju interesēm un uzvedību, un, lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti.

              Trešās puses nesaglabā personiski identificējošo informāciju, tādēļ mājaslapas lietošanas paradumi tiek apskatīti tikai apkopotā un anonīmā veidā.

 

 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 

Datu kategorija

Apstrādes mērķis

Apstrādes tiesiskais pamats

Reģistrācijas dati

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija) 

Pirkuma dati

(piegādes kontaktinformācija)

Preces pārdošana

Līguma noslēgšana

Pirkuma dati

(piegādes kontaktinformācija)

 

Preces piegāde

Līguma izpilde

Apstiprinājums no kvalificētiem vai kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem

Pircēja identitātes un vecuma pārbaude

 

Alkoholisko dzērienu aprites likums

Reģistrācijas dati

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija) 

Pirkuma dati

(piegādes kontaktinformācija, pirkumu vēsture)

Rēķina sagatavošana

Maksājumu par pasūtījumu grāmatošana

 

Likums

Par Grāmatvedību

Maksājuma metodes

Iegādāto produktu apmaksas administrēšana

Līguma noslēgšana un izpilde

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs

Tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšana

Piekrišana

Reģistrācijas dati

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija) 

Pirkuma dati

(piegādes kontaktinformācija, pirkumu vēsture)

Vēršanās valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai

Leģitīmā interese

Pirkumu vēsture

Pakalpojuma kvalitātes analīze un uzlabošana

Leģitīmā interese

 

 1. Piekrišana datu apstrādei tiešajam mārketingam
  • Wine Country var apstrādāt Personas datus pamatojoties uz Jūsu piekrišanu tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšanai.
  • Ar Jūsu piekrišanu uz Jūsu e-pastu / tālruni tiks sūtīti tiešā mārketinga ziņojumi. Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu Personas datu Apstrādi, izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums uz e-pastu / tālruni nosūtītājā mārketinga ziņojumā, vai sazinoties pa e-pastu info@winecountry.lv. Atsakoties no tiešā mārketinga ziņojumiem, Wine Country atjaunos Jūsu Personas Datu Apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga ziņojumi jums vairs netiktu nosūtīti.
  • Piekrišanas atsaukšana neietekmēs Apstrādes likumību, kas veikta līdz piekrišanas atsaukšanai.
 1. Informācijas izpaušana un datu apstrādātāji
  • Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
  • Wine Country neizpauž Personas Datus nesaistītām trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu vai Līguma izpildīšanai, balstās uz Jūsu piekrišanu vai arī ir citādā veidā tiesiski akceptēts un/vai pieprasīts.
  • Apstrādājot Personas datus, Wine Country izmanto tikai rūpīgi izvēlētus pakalpojumu sniedzējus (turmāk tekstā - Datu apstrādātājus).
  • Lai veiktu Līguma izpildi, Wine Country izmanto šādu kategoriju Datu apstrādātājus: juridiskie un citi konsultanti, kurjerpakalpojuma sniedzēji, datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēji, e-pasta un īsziņu vārtejas pakalpojumu sniedzēji, identifikācijas un sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji.
  • Personas Dati var tikt nodoti, normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, kā arī gadījumā, ja tie jānodod tiesību aktos noteiktos gadījumos Wine Country likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Wine Country likumīgās intereses.
 1. Aizsardzības pasākumi
  • Wine Country aizsargā Jūsu Personas Datus izmantojot tehniskus un organizatoriskus paņēmienus, tai skaitā šādus aizsardzības pasākumus:
   • tīrā galda un ekrāna politika;
   • slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām;
   • ugunsmūru programmu lietošana;
   • datu šifrēšanu.
 1. Datu glabāšana
  • Wine Country glabā Jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu to apstrādes mērķus, lai aizsargātu savas tiesības, vai arī atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam glabāšanas termiņam.
 1. Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi
  • Jums ir šādas tiesības:
   • pieejas tiesības;
   • tiesības atsaukt piekrišanu;
   • tiesības labot datus;
   • tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
   • tiesības uz datu pārnesamību;
   • tiesības tikt aizmirstam;
   • iebilst pret personas datu apstrādi;
   • vērsties personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu Valsts Inspekcija, www.dvi.gov.lv, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv) par jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi vai iesniegt sūdzību. Pirms vēršanās inspekcijā mēs vispirms aicinām Jūs sazināties ar mums (skat. 11. sadaļu Kontaktinformācija), lai palīdzētu neskaidrību gadījumā.
 1. Principu spēkā esamība un grozījumi
  • Wine Country Personas datu Apstrādes prakse mainās vai, ja ir nepieciešams mainīt šos Principus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, tiesu praksei vai kompetento iestāžu norādēm, Wine Country ir tiesības vienpusēji grozīt šos Principus jebkurā laikā, publicējot tos mājaslapā: www.winecountry.lv
  • Katra nākamā šo Principu versija, kas publicēta mājaslapā: www.winecountry.lv aizstāj visas iepriekšējās Principu versijas un stājas spēkā ar Principu publicēšanas brīdi.
  • Šo Principu redakcija stājas spēkā 2021.gada 03.martā.
 1. Kontaktinformācija

Wine Country cieņpilni izturas pret Jūsu privātumu un rūpējas par Jūsu Personas Datu drošību. Mums ir svarīga Jūsu tiesību aizsardzība, tādēļ aicinām neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazināties ar mums, sūtot e-pastu uz: info@winecountry.lv