DISTANCES LĪGUMS UN INTERNETVEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

 1. Līguma priekšmets

 

 • Pārdevējs interneta tirdzniecības vietnes www.winecountry.lv, turpmāk tekstā – Internetveikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WINE COUNTRY”, www.winecountry.lv, adrese: Rīga, Andrejostas iela 17a, LV-1045, licences Nr.: MT 00000015254, elektroniskā pasta adrese: info@winecountry.lv, tālruņa numurs: +371 20031019, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk tekstā – Līgums un/vai Noteikumi, piedāvā un pārdod Preci Pircējam.
 • Pircējs— rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas izpildinstitūcija vai pilnvarotie pārstāvji, kas veic pasūtījumu Internetveikalā. Veicot pasūtījumu Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un ir tiesīga iepirkties Internetveikalā.
 • Prece— jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod Pārdevējs Pircējam Mājaslapā.
 • Pasūtījums— Pircēja veikta darbība Internetveikalā, veicot Preču iegādi Internetveikala platformā.
 • Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par pasūtīto Preci.
 • Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī.
 • Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus vai citus normatīvos aktus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
 • Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 

 1. Preču pasūtīšana

 

 • Veicot Pasūtījumu, nepieciešams norādīt Preces saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefona numuru, elektroniskā pasta adresi un precīzu piegādes adresi.
 • Alkoholisko dzērienu iegāde ir iespējama tikai pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis savu identitāti un vecumu ar kvalificētiem vai kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.
 • Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto Preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.
 • Pēc Preces pasūtīšanas Internetveikalā Pircējs uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņem attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta. Gadījumā, ja attaisnojuma dokuments netiek saņemts, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi info@winecountry.lv vai zvanot tālruni +371 20031019.
 • Lai veiktu izmaiņas Pircēja Pasūtījumā, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi info@winecountry.lv vai zvanot tālruni +371 20031019. Pārdevējs negarantē izmaiņu veikšanu.
 • Informāciju par aktuālajām atlaidēm Pārdevējs norāda Internetveikalā. Ja Pircējs būs izmantojis specifiskas atlaides vai piedāvājumus, kas pieejami pie sākotnējā Pasūtījuma saņemšanas nosacījumiem, Pircējs nevarēs izvēlēties Pasūtījuma saņemšanas maiņu.

 

 1. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

 

 • Preču cenas Internetveikalā izveidotajā Pasūtījumā tiek norādītas euro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
 • Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts Internetveikala sadaļā “Piegādes noteikumi” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.
 • Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jāpasūta preces Internetveikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Minimālā pirkumu groza summa norādāma internetveikala sadaļā “Piegādes noteikumi”. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa.
 • Pircējs par Precēm un to piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām.
 • Pasūtījuma apstrāde tiks uzsākta pēc maksājuma saņemšanas. Pircējam par pasūtītajām Precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par Precēm un/vai piegādi, tiek uzsākta Pasūtījuma izpilde un noteikts Preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.
 • Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie Preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no Preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

 1. Preču piegāde

 

 • Pārdevējs piegādā Internetveikalā pasūtītās Preces uz Pircēja norādītīto adresi pats vai ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību.
 • Preces piegādes cena un piegādes laiks (termiņš) tiek norādīts Internetveikalā katram pasūtījumam atsevišķi pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 • Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs piegādā Preces tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.
 • Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku Preču daudzumu, par to iepriekš informējot Pircēju un nepieciešamības gadījumā veikt pārrēķinu.
 • Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Pircējs pasūtījuma veikšanas brīdī. Internetveikals piegādās Pircējam pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Pircēja lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja: (i) piegādātājam ir Pircēja piekrišana; (ii) piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Pircēja lūgumu ir droši un praktiski. Internetveikals vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.
 • Ja Pārdevējs piegādā Pircējam Preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto Preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto Preci.
 • Pircējs var pasūtīt alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šī Prece var tikt piegādāta tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00.
 • Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircēja Pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai, kura sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, ir jāpieņem Preces pašai, uzrādot vecuma apliecinošu dokumentu (derīga ID karte vai pase). Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ja Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus.
 • Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Pircējs tiks informēts un Pircējam būs nepieciešams sazināties ar Internetveikalu, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos Pircējam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.
 • Pārdevējs piegādā Pircējam Preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai Pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.
 • Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka pasūtītā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas pie Pārdevēja ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un aprakstu. Pārdevējs izskata pieteikumu un, ja tiek konstatēts, ka Prece tikusi bojāta Pardevēja un/vai piegādātāja vainas dēļ, Pārdevējs veic naudas atgriešanu par bojāto Preci uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kuras tika veikts pirkums. Pārdevējs patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt Pārdevējam.

 

 1. Preču atgriešana

 

 • Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes.
 • Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktā kārtībā.
 • Prece tiek pieņemta atpakaļ tīra, neizlietota, orģinālajā iepakojumā un svarā. Ja Pircējs vēlas atgriezt Preci un saņemt atpakaļ naudu par pirkumu, atteikuma iesniegums noformējams atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām un nosūtāms elektroniski uz info@winecountry.lv. Pircējam Prece jānosūta vai jāpiegādā uz Pārdevēja struktūrvienību, kuras adrese ir publicēta Internetveikalā. Atpakaļ sūtījumam jāpievieno aizpildīta veidlapa “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”, kurā norādītas Preces, kas tiek atgrieztas. Sūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Samaksātā Preces vērtība ar pārskaitījumu tiks veikta uz Pircēja kontu, no kura tika saņemts maksājums (ja Pircējs nav norādījis citu bankas kontu un saņēmēju). Naudas atgriešana tiek veikta 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas.
 • Ja Pircējs atgriež Preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
 • Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
 • Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja Prece ir sabojāta vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu.
 • Pircējs nav tiesīgs izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta noteiktajos gadījumos.
 • Pircējs ir tiesīgs izmantot visas likumīgās tiesības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

 1. Preču kvalitātes garantija

 

 • Visu Internetveikalā pārdodamo Preču īpašības ir norādītas Preces aprakstā katras Preces individuālā kartiņā kā apraksts. Internetveikals ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Pircējiem, ja normatīvie akti neparedz citādi. Par Preču īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.
 • Preces, kas attēlotas Internetveikalā, var neatbilst izmēra, formas un krāsas ziņā saņemtajām Precēm, Pircēja pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

 

 1. Citi noteikumi

 

 • Ja Preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.
 • Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
 • Pircējam ir tiesības izteikt savu viedokli par Pārdevēja pakalpojumu kvalitāti nosūtot elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi info@winecountry.lv vai zvanot tālruni +371 20031019.
 • Jebkādi strīdi starp Pircēju un Pārdevēju, kas varētu rasties saistībā ar Līgumu tiks risināti abpusēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā nav iespējams rast risinājumu, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, iztulkošanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, gadījumā, ja Pircējs tajā vērsies, un/vai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. Datu aizsardzība

 

 • Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
 • Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar atsevišķu Pircēja piekrišanu.
 • Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, Preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
 • Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi un ievērojot normatīvo aktu prasības. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi pieejama Personu datu apstrādes principos.

 

V03032021